تلفن : ۲۲۰۸۶۳۲۴-021

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک (جوهر نمک) یکی از فرآورده های صنایع شیمیایی است. اسید کلریدریک ترکیبی از کلرید هیدروژن در آب است.این ماده به شدت خورنده است . اسید کلرید ریک به عنوان محصول جانبی تولید تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) مورد استفاده قرار میگیرد.اسید کلریدریک جزو مواد معدنی و متعلق به گروه اسید ها می باشد.

نام ماده (فارسی): اسید کلریدریک
نام ماده (انگلیسی): Choloridric acid
نام تجاری (فارسی): اسید کلریدریک
نام تجاری (انگلیسی): Choloridric acid
سایر اسامی: هیدروژن کلراید، اسید کلروهیدریک، جوهر نمک
مواد مرتبط: کلر

یکی از فرآورده های بزرگ صنایع شیمیایی، جوهر نمک (اسیدکلریدریک) است. طرز تهیه این اسید شبیه طرز تهیه اسید نیتریک است. اسیدکلریدریک ترکیبی از کلرید هیدروژن در آب است. ماده ای است شدیداً خورنده و اسید معدنی قوی است و به همین دلیل نیز کاربردهای زیادی در صنعت دارد. تولید مقادیر زیاد این اسید معمولاً وابسته به تولید سایر مواد صنعتی و شیمیایی است. اسید کلریدریک به عنوان محصول جانبی تولید تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) تولید می گردد.

خواص فیزیکی و شیمیایی:
Molecular formula HCl in water (H2O)
Molar mass 36.46 g/mol (HCl)
Appearance Clear colorless to light-yellow liquid
Density 1.18 g/cm3 (variable, value for assay 36-38% w/w)
Melting point 27.32 C (247 K) 38% solution.
Boiling point 110 C (383 K), 20.2% solution 48 C (321 K), 38% solution
Solubility in water Miscible